LIEN MING RUBBER INDUSTRY CO., LTD.

Contact us

Company Name :LIEN MING RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Contact Person :Mr. Chun Yuan Sun
Address :NO.68,YUISAI ROAD.,GANGSHAN JEN,KAOHSIUN
Country :Taiwan Taiwan
Telephone :886-7-6224145
Fax :886-7-6216455