YANG MIN ENTERPRISE CORP.

Rolling Shutter Spring

Product Name :
Rolling Shutter Spring

Torsion Spring, Rolling Shutter Spring, Roll-up Door Spring, Roller Door SpringThe spring for Rolling Shutter.

Torsion Spring for Rolling Shutter

Contact us

Company Name :YANG MIN ENTERPRISE CORP.
Contact Person : Shannon Wu
Address :No.18-8, Hunei Lane, Yanchao Township
City :Kaohsiung County 824
Province / State :Taiwan (R.O.C.)
Country :Taiwan Taiwan
Website :http://en.yangmin.com.tw/
Telephone :886-7-6142895
Fax :886-7-6167370